V75 Solvalla 24 februari
Ulf Ohlsson
Kuskvirtous Solvalla

V75-1: 9-6-11 (1-4)
V75-2: 3-6-13-1-11 (7-5)
V75-3: 1 Bryssel (2-12)
V75-4: 6-5-3 (8-1)
V75-5: 6 Antonio Trot (9-2)
V75-6: 10-9-1-14-15 (8-13)
V75-7: 3-10-1-9-2-11 (4-6)