V75 Åby 11 augusti
Örjan Kihlström
Kuskvirtous Solvalla

V75-1: 2-5-3-1-7 (4-8)
V75-2: 7-3-1-4-6-9 (2-8)
V75-3: 3 Perfect Spirit (9-2)
V75-4: 3 Kindy Cane (1-11)
V75-5: 2-3-9-4-5 (7-11)
V75-6: 9-2-5-6-11 (3-7)
V75-7: 4-1 (9-6)