V75 Bjerke 17 november
Jorma Kontio
Kuskvirtous Solvalla

V75-1:
V75-2:
V75-3:
V75-4:
V75-5:
V75-6:
V75-7: