Ulf Ohlsson
Sulkyartist Solvalla
V75 Eskilstuna 9 november

V75-1: 7-6-2 (4-8)
V75-2: 1-6-7 (8-4)
V75-3: 5-3-8-11-2-12 (1-9)
V75-4: 6 Polly Avenue (10-3)
V75-5: 2-5-4-7 (6-8)
V75-6: 8 Whipped Eggs (9-5)
V75-7: 9-2-3-5-6 (10-1)